Черкаський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа I-III ступенів - ліцей спортивного профілю №34»
Черкаської міської ради Черкаської області

Положення про Раду Черкаського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34» Черкаської міської ради Черкаської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 №778 Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 №159 у закладі освіти створюється Рада закладу освіти.

1.2. Рада закладу освіти (далі – рада) – це постійно діючий орган громадського самоврядування у період між загальними зборами (конференцією). Це інтегруючий центр організаційної структури внутрішкільного управління.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Статутом закладу освіти, цим Положенням.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

2.1. Метою діяльності Ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного, учнівського і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладу освіти;
 • розширення колегіальних форм управління закладом освіти.

2.2. Основними завданнями Ради є:

 • підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними установами;
 • визначення пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та інноваційної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та здорового способу життя;
 • ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

2.3. Рада ліцею діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

3. СТРУКТУРА РАДИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. До Ради обираються представники від педагогічного колективу, старшокласників, батьків і громадськості.

3.2. Представники Ради і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу освіти.

3.3. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.4. Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.5. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

3.6. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.7. Очолює Раду закладу освіти голова, який обирається зі складу Ради.

3.8. Засідання Ради може скликатися за ініціативи її голови, директора НВК, адміністрацією, а також членами Ради.

3.9. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності НВК, організації освітнього процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.10. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів – вирішальним є голос голови Ради.

3.11. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу освіти, доводяться в 5-ти денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

3.12. У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням Ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу ліцею.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ.

4.1. Обов’язки Ради закладу освіти та її членів:

 • організовувати колектив на виконання рішень загальних зборів (конференції);
 • підтримувати ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання, заохочувати творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • вивчати перспективи розвитку, брати участь у розробленні річного плану роботи НВК;
 • розвивати демократичні засади в управлінні закладом освіти, освітнім процесом;
 • разом із адміністрацією або уповноваженим органом, громадськими організаціями створювати умови для педагогічної освіти батьків;
 • розглядати пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу і приймати відповідні рішення;
 • забезпечувати визначення сфер діяльності, прав, обов’язків, відповідальності кожного члена Ради;
 • інформувати колектив закладу освіти про свою роботу;
 • виступати з пропозиціями і побажаннями перед органами освіти, місцевими радами, громадськими організаціями з питань вдосконалення роботи НВК;
 • постійно бути в курсі всіх справ життя закладу освіти, сприяти виявленню і поширенню кращого досвіду роботи, вносити пропозиції на розгляд Радою окремих питань, стимулювати творчі пошуки педагогів, учнів, батьків;
 • нести відповідальність за розв’язання конкретних проблем і реалізацію покладених функцій.

4.2. РАДА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЧЛЕНИ МАЮТЬ ПРАВО:

 • вносити пропозиції і рекомендації до місцевих органів з питань освіти щодо розвитку НВК, зміцнення матеріальної бази закладу освіти, кадрового і методичного забезпечення;
 • за попереднім погодженням відвідувати заходи, які відбуваються в закладі освіти, навчальні заняття, засідання педагогічної ради, методичних об’єднань, органів громадських організацій, батьківського комітету, виконкому місцевої ради народних депутатів при розгляді питань роботи НВК;
 • приймати рішення про нагородження грамотами, цінними подарунками будь-кого з членів колективу закладу освіти і Ради за успіхи і творчі пошуки в роботі; клопотання перед органами освіти про присвоєння педагогам звань та відзначення їхньої праці державними нагородами;
 • рекомендувати педагогічній раді й іншим органам вивчати окремі питання, які вимагають більшої уваги та компетенції для їх вирішення;
 • затверджувати режим роботи НВК;
 • сприяти формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймати рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • заслуховувати звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
 • виносити на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступати ініціатором проведення добровільних акцій;
 • розподіляти та контролювати кошти батьківського фонду;
 • сприяти педагогічній освіті батьків;
 • організовувати громадській контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.

Статутом НВК можуть визначатись й інші повноваження Ради закладу освіти, які не суперечать чинному законодавству.

В НВК №34 вільна вакансія прибиральниці. За детальною інформацією звертатися в приймальню директора чи за номером телефону 38 (0472) 31-55-31

Шановні гості нашого сайту! Сайт знаходиться на етапі заповнення та коригування. Якщо знайшли проблему (щось не працює) або відсутня інформація, можете нам підказати. Телефонуйте чи пишіть. Дякуємо!