Черкаський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа I-III ступенів - ліцей спортивного профілю №34»
Черкаської міської ради Черкаської області

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО БАТЬКІВСЬКУ РАДУ

Черкаського навчально-виховного комплексу

 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34»

Черкаської міської ради Черкаської області

1. Загальні положення

1.1. Батьківська рада є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у школі.

1.2. У своїй діяльності батьківська рада НВК керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Статутом школи, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Положення про батьківську раду закладу освіти визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.

1.4. Рішення про заснування батьківської ради закладу освіти приймається на загаль­них зборах батьків класних колективів.

1.5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.5. Припинення діяльності батьківської ради може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.6. Дане Положення розроблене з урахуванням специфіки діяльності закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності батьківської ради:

2.1. Батьківська рада закладу освіти створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня базової під­готовки.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківської ради є сприяння створенню умов для:

– формування та розвитку особистості здобувачів освіти та їх громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

– захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

– здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку її природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

– запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;

– всебічного зміцнення зв’язків між родинами, закладом освіти та громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

– залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації здобувачів освіти, позакласної та позашкільної роботи;

– організації роботи зі всеобучу психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти та його благоустрою;

– сприяння збереженню життя і здоров’я здобувачів освіти.

2.3. Основними принципами діяльності ради є:

– законність,

– гласність,

– колегіальність,

– толерантність,

– виборність,

– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням.

– підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу освіти, класу.

3. Створення батьківської ради

3.1. Батьківська рада Черкаського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю №34» Черкаської міської ради Черкаської області складається з представників батьківських комітетів класів (по одному представнику від кожного класу).

3.2. Представники батьківських комітетів класів обираються шляхом голосування на початку кожного навчального року, але не пізніше жовтня на класних батьківських зборах.

3.3. Термін повноважень батьківської ради триває до жовтня місяця наступного навчального року.

3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах.

3.5. Для ведення систематичної роботи, батьківська рада обирає зі свого складу голову, його заступника й секретаря.

3.6. Батьківська рада має право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів. 

4. Організація і зміст роботи батьківської ради

4.1. Батьківська рада школи обирається на загальношкільних (класних) батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Її склад установлюється рішенням загальношкільних (класних) батьківських зборів. До неї входять представники батьківських рад класів (як правило, їхні голови). До складу батьківської ради входить директор школи.

4.2.Батьківська рада класу обирається на класних зборах у складі голови та 2—4-х членів. Засідання проводяться двічі на семестр. За необхідності проводять позачергові засідання.

4.3. Батьківська рада організовує допомогу школі:

а) у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;

б) для зміцнення співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;

в) у контролюванні за виконанням учнями та батьками Статуту школи, Єдиних вимог до учнів;

г) в організації харчування дітей;

ґ) у контролі за якістю продуктів харчування у їдальні закладу освіти та приготуванням

їжі;

д) у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання учнів згідно з Державними стандартами;

е) у зміцненні навчально-матеріальної бази школи;

є) у залученні батьків до керівництва окремими видами дитячих громадських організацій, відділень або консультпунктів МАН, спортивними гуртками і секціями тощо;

ж) у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

збори батьків не менше 2 разів на рік.

4.4. Рішення батьківської ради доводиться до відома батьків, керівництва школи, а за необхідності – до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

4.5. Батьківська рада школи звітує перед загальношкільними зборами закладу освіти у день обрання нового складу ради.

4.6. При батьківській раді можуть бути створені постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

4.7. Батьківська рада веде протоколи своїх засідань, які зберігаються у школі і передаються за актом новому складу відповідних рад.

4.8. Батьківська рада планує свою роботу на основі плану роботи школи, рішень батьківських зборів, місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора школи, педагогічної ради, порадами класних керівників.

4.9. Для обговорення й прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків. Кількість делегатів від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.

5. Права та обов’язки батьківської ради

5.1.Батьківська рада закладу освіти має право:

5.1.1. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

5.1.2. Встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ювенальною превенцією, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу освіти, захисту здоров’я та життя учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі.

5.1.3. Вносити на розгляд адміністрації (педагогічної ради) закладу освіти пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації освітнього процесу, організаційно-господарчих питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін, а результати розгляду доведені до відома батьків.

5.1.4. Звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та Ради школи щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків.

5.1.5. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

5.1.6. За необхідності заслуховувати звіти батьківських рад класних колективів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.

5.1.7. Скликати позачергові загальні батьківські збори закладу освіти (конференції).

5.1.8. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення здобувачів освіти.

5.1.9. Виносити на розгляд адміністрації і педагогічної ради закладу освіти пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

5.2.0. Залучати батьків до участі в керівництві гуртками, центрами розвитку, дитячими громадськими організаціямита іншими видами позакласної та позашкільної роботи.

5.2.1. Брати участь у проведенні моніторингу якості освіти закладу.

6. Батьківська рада зобов’язана:

6.1. Виконувати плани роботи, затверджені головою відповідної ради.

6.2. Вести протоколи засідань, що зберігаються у справах закладу та передаються за актом новообраній раді.

6.3. Надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора школи або відповідного органу управління освітою.

6.4. Залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи.

6.5. Звітувати перед загальними зборами (конференціями) закладу освіти.

6.6. Надавати всебічну допомогу адміністрації школи у протидії випадкам булінгу

В НВК №34 вільна вакансія прибиральниці. За детальною інформацією звертатися в приймальню директора чи за номером телефону 38 (0472) 31-55-31

Шановні гості нашого сайту! Сайт знаходиться на етапі заповнення та коригування. Якщо знайшли проблему (щось не працює) або відсутня інформація, можете нам підказати. Телефонуйте чи пишіть. Дякуємо!